fb pixel
Line facebook instagram

วันอังคาร - อาทิตย์ 10:00 - 20:00
ติดต่อ 064 196 3539

Blog

เราสามารถใช้ผมจากส่วนอื่นของร่างกายมาปลูกได้มั้ย ?

วิธีการปลูกผมโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะนำผมจากบริเวณท้ายทอยของตัวเองมาปลูกตรงบริเวณที่ต้องการ เช่น ตรงบริเวณหน้าผากที่กว้างขึ้น หรือตรงกลางศีรษะที่บางลงไป เหตุผลที่นำผมจากตรงบริเวณท้ายทอยมาใช้นั้นเป็นเพราะว่าผมตรงบริเวณท้ายทอยของเรามีความแข็งแรงมากที่สุด และได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนในร่างกายน้อยที่สุด ซึ่งเราสามารถสังเกตุได้ว่าถึงแม้ในคนที่มีภาวะหัวล้านมากๆ ก็ยังจะมีผมตรงบริเวณท้ายทอยอยู่

อ่าน
lineline messagemessage callcall